ISSN: 2149-1755
Examining the suitability of university libraries to corporate identity through the element of color
1
Yıldız Journal of Art and Design 2022; 1(9): 60-68 DOI: 10.47481/yjad.1160631
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Libraries, one of the physical facilities of universities, are places that support education by providing information and culture transfer, and they are secondary places where students spend a
lot of time and socialize on campus. Libraries, which are part of the university, also form part of the institutional identity of the university; therefore, it is possible to analyze the reflections
of the university’s institutional identity through libraries. In addition to the institutional image and development of the universities, the library spaces designed in accordance with the
corporate identity; It can be used to improve the loyalty of students and academicians to the institution and the corporate culture. In today’s world conditions, it is aimed to trace the reflections of the institutional identity in the library interiors of the foundation and state universities and to create an awareness on this issue, since ‘preference’ is a very important factor among universities. In the study, the identity of the institution was handled through color and with a qualitative research method, the colors reflecting the institutional identity of the universities were determined from the logo and general interior visuals and compared with the colors used in the border elements in the library interiors. The interior spaces of university libraries have been examined through the meanings and perceptual effects of colors in marketing and interior architecture. Since the majority of universities in Turkey are located in Istanbul, the scope of the study is limited to the Anatolian side of Istanbul in terms of ease of access and close proximity to each other. Among the 21 state and foundation universities located on the
Anatolian side of Istanbul, the universities where their libraries are located as a separate building in the campus were determined as samples. Although universities library spaces examined
were designed with meticulous and innovative approaches, it was observed that foundation university libraries reflect the corporate identity more in the use of color than state university
libraries. In the corporate identity studies of universities, the design of the library interiors together with all other spaces and the creation of corporate guides for the use of color in the
spaces will contribute to the corporate image of the universities and will be an important factor for the development of the university.


Üniversite kütüphanelerinin kurumsal kimliğe uygunluğunun renk unsuru üzerinden incelenmesi
1Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Art and Design 2022; 1(9): 60-68 DOI: 10.47481/yjad.1160631

Üniversitelerin sahip olduğu fiziki olanaklardan biri olan kütüphaneler, bilgi ve kültür aktarımının sağlanması ile eğitime destek olan mekânlar olmakla birlikte öğrencilerin kampüs içerisinde çok zaman geçirdikleri ve sosyalleştikleri ikincil mekânlardır. Üniversitenin bir parçası olan kütüphaneler aynı zamanda üniversitenin kurum kimliğinin de bir parçasını oluşturmaktadırlar; bu nedenle üniversitenin kurum kimliğinin yansımalarını kütüphaneler üzerinden okumak mümkündür. Kurumsal kimliğe uygun tasarlanmış kütüphane mekânları, üniversitelerin kurumsal imajı ve gelişiminin yanı sıra; öğrencilerin ve akademisyenlerin kuruma olan bağlılıklarının ve kurum kültürünün geliştirilmesi amacıyla kullanılabilir. Günümüz dünya koşullarında üniversiteler arasında ‘tercih edilirliğin’ de oldukça önemli bir unsur olması nedeniyle vakıf ve devlet üniversitelerinde kurumsal kimliğin kütüphane iç mekânlarındaki yansımalarının izlerini sürmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir. Çalışmada kurum kimliği renk üzerinden ele alınmış ve nitel bir araştırma yöntemi ile üniversitelerin kurum kimliğini yansıtan renkler, logo ve genel iç mekân görsellerinden tespit edilip kütüphane iç mekanlarında sınır ögelerinde kullanılan renklerle karşılaştırılmıştır. Renklerin pazarlama ve iç mimaride kullanım anlamları ve algısal etkileri üzerinden üniversite kütüphanelerinin iç mekânları incelenmiştir. Türkiye’de üniversitelerin çoğunluğunun İstanbul ilinde bulunması nedeniyle çalışma kapsamı erişim kolaylığı ve birbirlerine yakın olmaları bakımından İstanbul ili Anadolu yakası ile sınırlandırılmıştır. İstanbul
Anadolu yakasında bulunan 21 devlet ve vakıf üniversitesinden kütüphanelerinin yerleşke
içerisinde ayrı bir bina olarak bulunduğu üniversiteler örneklem olarak belirlenmiştir.
İncelenen üniversite kütüphane mekânlarının özenli ve yenilikçi yaklaşımlarla tasarlanmış
olmalarına rağmen vakıf üniversite kütüphanelerinin devlet üniversiteleri kütüphanelerine göre renk kullanımlarında kurumsal kimliği daha fazla yansıttığı görülmüştür. Üniversitelerin kurumsal kimlik çalışmalarında, kütüphane iç mekânlarının diğer tüm mekânlar ile birlikte ele alınarak tasarlanması ve mekânlarda renk kullanımlarına yönelik kurumsal kılavuzların oluşturulması üniversitelerin kurumsal imajına katkı sağlayarak üniversitenin
gelişimi için önemli bir etken oluşturacaktır.