ISSN: 2149-1755
The use of traditional women's headwear in avant-garde accessory design: An application example
1
2
Yıldız Journal of Art and Design 2023; 2(10): 56-70 DOI: 10.47481/yjad.1300469
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Craftsmanship and the need for authentic materials emerge as crucial factors that need indus-trial “solutions” in the repositioning of traditional items within modern consumption. Studies frequently look at appropriate modernisation techniques for industrial production and rec-ommend traditional-looking designs. The issue with this is that the priority is on creating a “sustainable version for industry,” which eliminates the function of local crafts in sustainable development with functions like waste reduction, utilizing local resources, boosting local pro-duction, and contributing to a circular economy. By adopting a modern perspective on tradition, craftsmanship is understood as producing economic value on a local level and has a practical component. Studies that take this angle highlight regional, low-impact materials and use waste-reduction strategies offer a role model for sustainable consumption. As a result, the emerging trend for designers is to use sustainable production techniques and materials. Clothing is commonly studied within traditional items because it is a component that represents the regional culture and socio-cultural structure of the time and place in which it was made. Garments and decorative techniques form an area where designers develop traditional techniques to create artistic products. The aim of this study is to present artistic works that incorporate local techniques and authentic materials, while staying true to the distinctive elements of Anatolian women’s headdresses, such as fabric, motifs, and binding, which represent cultural value. Firstly, innovative sustainable studies that utilize craftsmanship as a methodology in design will be examined, and women’s headdresses selected from various regions in the Aegean region will be analyzed in terms of material, tech-nique, and form. Based on the techniques and materials applied to three selected headdresses, artistic drawings will be produced, aiming to present avantgarde designs in line with the essence of craftsmanship.


Avangart aksesuar tasarımında geleneksel kadın başlıklarının kullanımı: Bir uygulama örneği
1Haliç Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı, Sanatta Yeterlik Programı, İstanbul, Türkiye
2Haliç Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İstanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Art and Design 2023; 2(10): 56-70 DOI: 10.47481/yjad.1300469

Geleneksel ürünlerin günümüz tüketimi içerisine yeniden konumlandırılmasında, zanaatkarlık ve otantik materyal gereksinimleri endüstriyel ‘çözümler’önerilmesi gereken başlıca unsurlar olarak karşımıza çıkar. Yapılan çalışmalarda sıklıkla endüstriyel üretime uygulana-bilir modernizasyon süreçleri irdelemekte ve gelenekselin görünümün sunulduğu tasarımlar önerilmektedir. Buradaki sorunsal önceliklendirilen alanın ‘endüstri için sürdürülebilir’versiyona ulaşmak olması, bölgesel zanaatların; atık azaltma, bölgesel kaynak kullanımı, yerel üretimi güçlendirme ile döngüsel ekonomiye katkı sağlama fonksiyonlarıyla sürdürülebilir kalkınma rolünün ortadan kaldırılmasıdır. Yenilikçi bir anlayışla geleneksele bakıldığında, zanaatın bölgesel ölçekte ekonomik değer yarattığı ve bu bakımdan fonksiyonel olduğu görülmekte, bu perspektifteki çalışmaların ise yerel, düşük etkili malzemelere öncelik verdik-leri ve atıkları en aza indiren teknikleri kullandıkları için sürdürülebilir tüketim adına bir model sağlayabileceğini göstermektedir. Bu bakımdan tasarımcıların yönelimi, üretim bi-çimlerinde ve malzeme kullanımında sürdürülebilir tasarımı benimsemek olmaktadır. Giysi ise üretildiği dönemin ve coğrafyanın yerel kültürünü, sosyo-kültürel yapısını yansıtan bir unsur olması nedeniyle geleneksel ürünler içinde sıklıkla incelenen bir konudur. Giysi ve süsleme teknikleri tasarımcıların geleneksel teknikleri geliştirerek sanatsal ürün elde ettik-leri bir alandır. Bu çalışmanın amacı, kültürel değer teşkil eden Anadolu kadın başlıklarının barındırdığı kumaş, motif, bağlama gibi kendine has unsurlarına sadık kalınarak yerel tek-niklerin ve otantik malzemelerin kullanıldığı sanatsal eserler ortaya koymaktadır. Öncelikle zanaatın metodolojik olarak tasarımda kullanıldığı yenilikçi çalışmalar incelenecek, Ege Bölgesi ili yörelerinden seçilen kadın başlıkları materyal, teknik ve form bakımından incelenecektir. Seçilen üç başlıkta uygulanan teknik ve malzemelerden yola çıkılarak artistik çizimler yapılmış ve zanaatın özüne uygun üretim anlayışıyla avangart tasarımların ortaya konması hedeflenmiştir.