ISSN: 2149-1755
Comparison of embossing techniques used in 3D visualization
1
Yıldız Journal of Art and Design 2023; 2(10): 87-94 DOI: 10.47481/yjad.1400754
Full Text PDF

Abstract

3D (three dimension) visualization is widely used in many fields today. 3D visualization, one of the newest branches of visual arts, has in recent years offered the opportunity to create beautiful images that are inseparable from reality. New developments that accelerate visual-ization processes, both in software and hardware, are added every day. In terms of hardware, graphics cards have been developed that can perform instantaneous calculations much faster. Likewise, 3D modeling software, rendering engines and game engines have been constantly renewed and developed tools that provide many conveniences to their users. In the light of all these developments, photorealistic visuals can be obtained in the presentation of 3D objects with the help of many maps such as main texture map, relief map, reflection map. In this study, relief techniques, one of the most basic topics of 3D visualization, will be examined using 3ds Max and Vray software, which are widely used today. Special textures will be created for a 3D model on a simple scene, and rendering times and visual effects will be evaluated. Additional-ly, Bump Mapping, Normal Mapping and Displacement Mapping techniques will be discussed separately. The usage areas, creation methods, development processes, advantages and disad-vantages of each technique will be compared with applied examples.


3 boyutlu görselleştirmede kullanılan kabartma tekniklerinin karşılaştırılması
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Isparta, Türkiye
Yıldız Journal of Art and Design 2023; 2(10): 87-94 DOI: 10.47481/yjad.1400754

3B (üç boyutlu) görselleştirme, günümüzde pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Görsel sanatların en yeni dallarından biri olan 3B görselleştirme son yıllarda gerçeğinden ay-rılmayacak kadar güzel görseller hazırlama olanağı sunmaktadır. Hem yazılım hem de do-nanım olarak, görselleştirme işlemlerini hızlandıran gelişmelere her geçen gün yenileri ek-lenmektedir. Donanım olarak anlık hesaplamaları çok daha hızlı bir şekilde yapabilen ekran kartları geliştirilmiştir. Aynı şekilde 3B modelleme yazılımları, render motorları ve oyun mo-torları sürekli yenilenerek kullanıcılarına pek çok kolaylık sağlayan araçlar geliştirmişlerdir. Tüm bu gelişmeler ışığında, 3B nesnelerin sunumunda, ana doku haritası, kabartma haritası, yansıma haritası gibi pek çok harita yardımıyla fotogerçekçi görseller elde edilebilmektedir. Bu çalışmada günümüzde yaygın olarak kullanılan yazılımlardan 3ds Max ve Vray yazılımları kullanılarak 3B görselleştirmenin en temel başlıklarından biri olan kabartma teknikleri ince-lenecektir. Hazırlanacak basit bir sahne üzerinde, 3B bir model için özel dokular oluşturulup, render süreleri ve görsel etkileri değerlendirilecektir. Ayrıca Bump Mapping, Normal Map-ping ve Displacement Mapping teknikleri ayrı ayrı ele alınacaktır. Her bir tekniğin kullanım alanları, oluşturma yöntemleri, gelişim süreçleri, avantaj ve dezavantajları uygulamalı örnek-ler ile karşılaştırılacaktır.